‘Overheid moet media een duwtje geven’

Door:
Peter Schavemaker
– December 28, 2016

Ge­de­pu­teer­de Jaap Bond wil een nieuw ge­de­tail­leerd on­der­zoek over de eco­no­mi­sche waar­de van Me­dia­stad Hil­ver­sum voor de pro­vin­cie Noord-Hol­land.

32 jaar ge¬≠le¬≠den werd voor het laatst door de pro¬≠vin¬≠cie Noord-Hol¬≠land een groot in¬≠hou¬≠de¬≠lijk on¬≠der¬≠zoek ge¬≠daan naar het eco¬≠no¬≠misch be¬≠lang van Hil¬≠ver¬≠sum als om¬≠roep¬≠stad. In juni 1984 ver¬≠scheen hier¬≠over het rap¬≠port ‘Om¬≠roep en eco¬≠no¬≠mi¬≠sche uit¬≠stra¬≠ling’ op¬≠ge¬≠steld door de in¬≠mid¬≠dels op¬≠ge¬≠he¬≠ven Eco¬≠no¬≠misch-Tech¬≠ni¬≠sche Dienst voor Noord-Hol¬≠land (ETD). In dit 45 pa¬≠gi¬≠na’s dik¬≠ke rap¬≠port deed de pro¬≠vin¬≠cie des¬≠tijds on¬≠der¬≠zoek naar de in¬≠di¬≠rec¬≠te en di¬≠rec¬≠te eco¬≠no¬≠mi¬≠sche om¬≠roep¬≠be¬≠drij¬≠vig¬≠heid in Noord-Hol¬≠land, de pro¬≠vin¬≠cie Utrecht en Al¬≠me¬≠re. De eco¬≠no¬≠mi¬≠sche uit¬≠stra¬≠ling toen werd een fe¬≠no¬≠meen ge¬≠noemd om¬≠dat de om¬≠roep¬≠in¬≠du¬≠strie, zo schrij¬≠ven de on¬≠der¬≠zoe¬≠kers, niet al¬≠leen in het Hil¬≠ver¬≠sum¬≠se, maar ook daar¬≠bui¬≠ten een dui¬≠de¬≠lijk stem¬≠pel druk¬≠te op het eco¬≠no¬≠mi¬≠sche le¬≠ven van bij¬≠voor¬≠beeld toe¬≠le¬≠ve¬≠rings¬≠be¬≠drij¬≠ven, zo¬≠als bouw- en in¬≠stal¬≠la¬≠tie¬≠be¬≠drij¬≠ven, de gra¬≠fi¬≠sche in¬≠du¬≠strie en uit¬≠ge¬≠ve¬≠rij¬≠en, toe¬≠ris¬≠me en za¬≠ke¬≠lij¬≠ke dienst¬≠ver¬≠le¬≠ning.

‚ÄěIk vind het een rol van de pro¬≠vin¬≠cie om weer een soort¬≠ge¬≠lijk groot in¬≠hou¬≠de¬≠lijk on¬≠der¬≠zoek te la¬≠ten doen naar de eco¬≠no¬≠mi¬≠sche waar¬≠de van Hil¬≠ver¬≠sum als Me¬≠dia¬≠stad voor Noord-Hol¬≠land”, zegt ge¬≠de¬≠pu¬≠teer¬≠de Jaap Bond (Eco¬≠no¬≠mi¬≠sche Za¬≠ken). ‚ÄěIk zeg hier¬≠bij toe zo‚Äôn rap¬≠port, om de cij¬≠fers te ac¬≠tu¬≠a¬≠li¬≠se¬≠ren, te wil¬≠len agen¬≠de¬≠ren bin¬≠nen de Eco¬≠no¬≠mic Board Gooi- en Vecht¬≠streek.‚ÄĚ

On­der­wijs

Bond zegt in het on¬≠der¬≠zoek te wil¬≠len kij¬≠ken naar hui¬≠di¬≠ge cij¬≠fers in re¬≠la¬≠tie tot om¬≠vang van de di¬≠rec¬≠te en in¬≠di¬≠rec¬≠te werk¬≠ge¬≠le¬≠gen¬≠heid bin¬≠nen ar¬≠beids¬≠markt en on¬≠der¬≠wijs. Bond zegt ver¬≠der dat er be¬≠drei¬≠gin¬≠gen zijn bij de pu¬≠blie¬≠ke om¬≠roep en er aan de an¬≠de¬≠re kant steeds meer zzp-ach¬≠ti¬≠ge be¬≠drij¬≠ven ont¬≠staan die bin¬≠nen de me¬≠dia ac¬≠tief zijn. ‚ÄěHet zou in het nieu¬≠we on¬≠der¬≠zoek moe¬≠ten gaan om vra¬≠gen zo¬≠als: Om hoe¬≠veel ar¬≠beids¬≠plaat¬≠sen gaat het bin¬≠nen de me¬≠dia? Hoe oud zijn de me¬≠de¬≠wer¬≠kers in de me¬≠dia¬≠sec¬≠tor? Wat voor per¬≠so¬≠neel is er no¬≠dig? en Hoe spe¬≠len we in op de nieu¬≠we we¬≠reld?‚ÄĚ

Hoe¬≠wel er sinds¬≠dien een aan¬≠tal deel¬≠rap¬≠por¬≠ten zijn ver¬≠sche¬≠nen over het eco¬≠no¬≠misch be¬≠lang van de om¬≠roep voor de pro¬≠vin¬≠cie zegt Bond nu: ‚ÄěWe ge¬≠brui¬≠ken nu oude cij¬≠fers. Deze zou¬≠den we moe¬≠ten up¬≠da¬≠ten.‚ÄĚ

Het rap¬≠port uit 1984 is ge¬≠ba¬≠seerd op de si¬≠tu¬≠a¬≠tie van om¬≠roep¬≠be¬≠drij¬≠vig¬≠heid van de ‘ou¬≠de’ om¬≠roe¬≠pen, het rap¬≠port spreekt nog over de ont¬≠wik¬≠ke¬≠ling van het der¬≠de net, de komst van nieu¬≠we me¬≠dia en de in¬≠tro¬≠duc¬≠tie van abon¬≠nee¬≠te¬≠le¬≠vi¬≠sie. Van com¬≠mer¬≠ci√ęle te¬≠le¬≠vi¬≠sie was des¬≠tijds nog geen spra¬≠ke, RTL4 ont¬≠stond pas in 1989. Het rap¬≠port on¬≠der¬≠zocht naast het toe¬≠le¬≠ve¬≠rings¬≠ef¬≠fect (deze be¬≠droeg ruim 555 mil¬≠joen gul¬≠den) ook de sa¬≠la¬≠ris¬≠sen en be¬≠ste¬≠din¬≠gen van vas¬≠te- en free¬≠lan¬≠ce om¬≠roep¬≠me¬≠de¬≠wer¬≠kers. Uit het rap¬≠port blijkt de gro¬≠te om¬≠vang van om¬≠roe¬≠pon¬≠af¬≠han¬≠ke¬≠lij¬≠ke werk¬≠ge¬≠le¬≠gen¬≠heid, des¬≠tijds. Ruim 9000 mens¬≠ja¬≠ren.

Broed­plaats

Het Gooi werd in het rap¬≠port, des¬≠tijds al, om¬≠schre¬≠ven als ‘broed¬≠plaats’ voor nieu¬≠we idee√ęn en pro¬≠duc¬≠ten, zo¬≠wel op het ar¬≠tis¬≠tie¬≠ke als het tech¬≠ni¬≠sche vlak. Een van de laat¬≠ste rap¬≠por¬≠ten waar¬≠in in¬≠hou¬≠de¬≠lij¬≠ke cij¬≠fers wer¬≠den ge¬≠pu¬≠bli¬≠ceerd over in¬≠di¬≠rec¬≠te en di¬≠rec¬≠te eco¬≠no¬≠mi¬≠sche om¬≠roep¬≠be¬≠drij¬≠vig¬≠heid ver¬≠scheen in 2011, zo laat Hans Vonk, eco¬≠no¬≠misch ad¬≠vi¬≠seur van de pro¬≠vin¬≠cie Noord-Hol¬≠land we¬≠ten. Hij schrijft dat in 2011 de om¬≠roep¬≠sec¬≠tor zorg¬≠de voor ruim 13.000 ba¬≠nen. Ver¬≠der zegt hij dat de toe¬≠ge¬≠voeg¬≠de waar¬≠de van met name de om¬≠roep in Gooi- en Vecht¬≠streek 1,54 mil¬≠joen euro be¬≠droeg, 17,7 % van de to¬≠ta¬≠le eco¬≠no¬≠mi¬≠sche waar¬≠de van deze re¬≠gio. Ter ver¬≠ge¬≠lij¬≠king: in Noord-Hol¬≠land als ge¬≠heel had deze sec¬≠tor in 2011 een toe¬≠ge¬≠voeg¬≠de waar¬≠de van 13,2 mil¬≠jard euro, dat is 12,3% van de to¬≠ta¬≠le toe¬≠ge¬≠voeg¬≠de waar¬≠de van Noord-Hol¬≠land. Het rap¬≠port be¬≠schrijft dat de om¬≠roep (waar¬≠on¬≠der ook de in¬≠for¬≠ma¬≠tie- en com¬≠mu¬≠ni¬≠ca¬≠tie in¬≠du¬≠strie√ęn) ‘over¬≠dui¬≠de¬≠lijk ver¬≠te¬≠gen¬≠woor¬≠digd is in de re¬≠gio en van groot be¬≠lang is‚Äô.

De me¬≠dia¬≠sec¬≠tor maakt mo¬≠men¬≠teel nog het be¬≠lang¬≠rijk¬≠ste deel van de werk¬≠ge¬≠le¬≠gen¬≠heid uit voor Gooi- en Vecht¬≠streek, maar de sec¬≠tor staat zwaar on¬≠der druk. Bond er¬≠kent deze druk, zo zegt hij. ‚ÄěHet re¬≠cent ver¬≠sche¬≠nen MIRT-rap¬≠port was voor ons op het pro¬≠vin¬≠cie¬≠huis een wake-up call”, zegt hij. Deze krant ont¬≠hul¬≠de, na on¬≠der¬≠zoek, op 4 no¬≠vem¬≠ber dat uit dik¬≠ke rap¬≠por¬≠ten van de Eco¬≠no¬≠mic Board Gooi- en Vecht¬≠streek, die dit jaar ver¬≠scheen, blijkt dat de hoog¬≠tij¬≠da¬≠gen van de om¬≠roe¬≠pen ver¬≠ga¬≠ne glo¬≠rie zijn. Het Gooi lijkt een re¬≠ser¬≠vaat te wor¬≠den ten op¬≠zich¬≠te van de brui¬≠sen¬≠de me¬≠tro¬≠pool¬≠re¬≠gio Groot Am¬≠ster¬≠dam. Er moe¬≠ten daar¬≠om dras¬≠ti¬≠sche maat¬≠re¬≠ge¬≠len ge¬≠no¬≠men wor¬≠den.

Uit het rap¬≠port blijkt dat de om¬≠roep¬≠stad en de om¬≠lig¬≠gen¬≠de ge¬≠meen¬≠ten sinds 2005 te ma¬≠ken heb¬≠ben met een per¬≠ma¬≠nen¬≠te stag¬≠na¬≠tie. Bond zegt dat de uit¬≠kom¬≠sten van dit rap¬≠port een van de re¬≠de¬≠nen was om re¬≠cent het Eco¬≠no¬≠mic Board Gooi Vecht¬≠streek nieuw le¬≠ven in te bla¬≠zen. ‚ÄěDe sig¬≠na¬≠len staan op rood, we moe¬≠ten keu¬≠zes ma¬≠ken en goed kij¬≠ken naar de ster¬≠ke kan¬≠ten van de re¬≠gio.‚ÄĚ

Hil¬≠ver¬≠sum Me¬≠dia¬≠stad wordt, zo be¬≠schrijft de pro¬≠vin¬≠cie in haar uit¬≠voe¬≠rings¬≠agen¬≠da 2016-2019, sa¬≠men met eco¬≠no¬≠mi¬≠sche re¬≠gi¬≠o’s zo¬≠als Main¬≠port Schip¬≠hol en Food¬≠in¬≠du¬≠strie Zaan¬≠streek en Staal¬≠in¬≠du¬≠strie IJ¬≠mui¬≠den door de pro¬≠vin¬≠cie Noord-Hol¬≠land ge¬≠zien als be¬≠lang¬≠rij¬≠ke eco¬≠no¬≠mi¬≠sche clus¬≠ters voor de pro¬≠vin¬≠cie Noord-Hol¬≠land. Bond be¬≠ves¬≠tigt de po¬≠si¬≠tie van Hil¬≠ver¬≠sum en zegt: ‚ÄěHet clus¬≠ter Me¬≠dia Park heeft een ge¬≠lijk¬≠waar¬≠di¬≠ge rol bin¬≠nen onze uit¬≠voe¬≠rings¬≠agen¬≠da. Als over¬≠heid – zo¬≠wel de pro¬≠vin¬≠cie als de ge¬≠meen¬≠te – moe¬≠ten wij de ver¬≠bin¬≠ding ma¬≠ken, fa¬≠ci¬≠li¬≠te¬≠ren en het eer¬≠ste duw¬≠tje ge¬≠ven. Met het Eco¬≠no¬≠mic Board wil¬≠len wij, als pro¬≠vin¬≠cie, dat Hil¬≠ver¬≠sum die po¬≠si¬≠tie als Me¬≠dia¬≠stad be¬≠houdt. De re¬≠gio is naast in me¬≠dia ook sterk in ge¬≠zond¬≠heids¬≠zorg, toe¬≠ris¬≠me en re¬≠cre¬≠a¬≠tie. Wij moe¬≠ten hier¬≠bij in¬≠zet¬≠ten op ar¬≠beids¬≠markt, ken¬≠nis en on¬≠der¬≠wijs. Er zou ook veel meer moe¬≠ten wor¬≠den af¬≠ge¬≠stemd met de be¬≠drij¬≠ven die in de re¬≠gio zit¬≠ten, om te kij¬≠ken naar de be¬≠hoef¬≠tes van deze be¬≠drij¬≠ven in de ko¬≠men¬≠de ja¬≠ren.‚Äô‚Äô

Onon­ver­win­ne­lijk

,,De in¬≠put voor be¬≠leid zou ook moe¬≠ten ko¬≠men van deze be¬≠drij¬≠ven. Zij we¬≠ten het pre¬≠cies. Tij¬≠dens een re¬≠cent werk¬≠be¬≠zoek zag ik dat de eta¬≠la¬≠ges ‚Äď zo¬≠als ‚ÄôRTL Bou¬≠le¬≠var¬≠d’, van som¬≠mi¬≠ge be¬≠drij¬≠ven naar Am¬≠ster¬≠dam wor¬≠den ver¬≠plaatst, maar op het ge¬≠bied van het hele tech¬≠ni¬≠sche deel, de in¬≠fra¬≠struc¬≠tuur en de tech¬≠ni¬≠sche ken¬≠nis is Hil¬≠ver¬≠sum nog steeds on¬≠o¬≠ver¬≠win¬≠ne¬≠lijk. Dat sa¬≠men vormt een on¬≠ge¬≠lo¬≠fe¬≠lijk be¬≠lang¬≠rijk¬≠rijk on¬≠der¬≠deel van de eco¬≠no¬≠mie van Gooi Vecht¬≠streek en de pro¬≠vin¬≠cie.‚ÄĚ

De ge¬≠de¬≠pu¬≠teer¬≠de zegt dat er uit een re¬≠cen¬≠te pro¬≠vin¬≠ci¬≠a¬≠le bij¬≠een¬≠komst bleek dat er op het Me¬≠dia Park ruim¬≠te is om start-ups te huis¬≠ves¬≠ten, iets dat een im¬≠puls kan be¬≠te¬≠ke¬≠nen voor Me¬≠dia¬≠stad Hil¬≠ver¬≠sum. “Soms zoek je naar een bril en dan staat hij op je voor¬≠hoofd.‚ÄĚ

Spelfouten, taalfouten of inhoudelijke feedback? Meld het ons.


Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
comments powered by Disqus


¬ę NPO reageert op uitspraken Sander Dekker

Veel activiteiten in Mediastad rondom Top 2000 ¬Ľ

Leave a Comment